KVKK Çalışan Adayı

KVKK Çalışan Adayı

KVKK Çalışan Adayı

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI

AYDINLATMA METNİ

Site Telekom Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak, çalışan adaylarımıza ve web sitesi ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“KVKK” veya “Kanun”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine önem vermekteyiz. 

Veri Sorumlusu sıfatıyla, kanun gereğince işbu Aydınlatma Metni vasıtasıyla veri işleme faaliyetimiz hakkında sizleri bilgilendirmek, bu kapsamda sahip olduğunuz hakları bildirmek isteriz.

 1. Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir?

Şirketimiz aşağıda yer verilen hukuki sebeplere dayanılarak belirli amaçlarla kişisel verilerinizi işlemektedir. Bu kapsamda gerekli tüm tedbirler alınarak işlenen çalışan adaylarımıza ait kişisel veriler ve sınıflandırmaları şu şekildedir:

 • Kimlik: Ad-Soyad, Doğum Yeri ve Tarihi, Cinsiyet, Medeni Hal, Askerlik Durumu, (Evli ise) Eş Adı Soyadı, Sürücü Belgesi Sınıfı, Çocuk Sayısı, Referans Kişi Adı ve Soyadı, Şirkette Çalışan Tanıdık Adı ve Soyadı
 • İletişim: Ev Adresi, Ev-Cep Telefon Numarası, (Evli ise) Eş Telefon Numarası, Referans Kişi İrtibat Numarası
 • Özlük: Özgeçmiş Bilgileri, İşe Giriş-Çıkış Belgesi Kayıtları, (Evli ise) Eşin Çalışma Durum Bilgisi, Şirkette Çalışan Tanıdık Mesleği/Görevi Bilgisi, Referans Kişi Mesleği/Görevi Bilgisi
 • Fiziksel Mekân Güvenliği: Kamera Kayıtları
 • Mesleki Deneyim: Diploma/Mezuniyet bilgileri, Yabancı Dil Yeterlik Bilgisi, Bilgisayar Yeterlik Bilgisi

Web sitesi ziyaretçilerimize ait kişisel veriler ve sınıflandırmaları ise şu şekildedir:

 • İşlem Güvenliği: IP Adresi, İnternet Sitesi Giriş-Çıkış Bilgileri
 • Pazarlama: Çerez Kayıtları

“Bize Mesaj Gönderin” alanından iletişim kurulması halinde;

 • Kimlik: Ad-Soyad
 • İletişim: Ev Adresi, Ev-Cep Telefon Numarası
 1. B) Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla Toplanmakta ve İşlenmektedir?

Şirketimiz, yukarıda belirtilen veri sahiplerine ait her türlü kişisel verileri hukuka ve Kanun'a uygun şekilde aşağıda yer verilen amaçlarla işlemektedir:

 • Şirketimizin iş sağlığı ve güvenliğini sağlama ve geliştirmeye ilişkin yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini,
 • Şirketimizin tarafı olduğu sözleşmelerde yer alan amaçlar doğrultusunda, etkili çalışan yönetiminin sürdürülmesi ve geliştirilmesi,
 • İşe alım süreçlerinin tamamlanması,
 • Şirketimiz çalışan adaylarının görevlendirilen departmana ve görevinin ilgili birime uygunluğunun tespiti,
 • Şirket ve müşteri güvenliğinin sağlanması,
 • İş Kanunu ve akdedilen iş sözleşmesinden doğan hak ve menfaatlerin yürütülmesi, kullanılması ve yerine getirilmesi,
 • Elektronik veya fiziki ortamda ilgili kişilerle iletişim sağlamak,
 • İlgili mevzuat hükümleri ve taraf olunan sözleşmeler gereğince üstlenilen yükümlülükleri yerine getirmek ve yasal haklara başvurmak,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi,
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verebilmek,
 • Şirket yerleşkeleri, depoları ve/veya tesislerinin güvenliğinin teminin edilmesi.

 

Şirketimizce toplanan kişisel veriler ve toplanma amaçları, sunulan hizmet ve kurulan sözleşmelere göre değişiklik arz edebilmektedir. Bu kapsamda toplanan kişisel verileriniz, amaç ve hukuki sebepler dâhil olmak üzere veri işleme faaliyetine ilişkin detaylı bilgilere web sitemizde yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politikamızdan ulaşabilirsiniz. Talebiniz halinde ilgili politika tarafınıza fiziki olarak veya elektronik posta yoluyla sunulacaktır.

 1. C) Kişisel Verileriniz Kimlerle ve Hangi Amaçlarla Paylaşılmaktadır?

Kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, Kanun'un 8. ve 9. maddeleri uyarınca ilgili kişilerin izni dâhilinde gerçekleştirilmekte ve kural olarak ilgili kişinin onayı olmaksızın kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Bu kapsamda tarafımızca işlenen kişisel verileriniz üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

 1. D) Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemler ile Toplanmaktadır ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz; sözleşmelerin imzalanması ve öncesindeki hazırlık aşamasında tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, fiziksel formlar gibi çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla; tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan çeşitli yöntemlerle depolanmaktadır.

KVKK'nın 5. maddesine göre, kural olarak kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak KVKK’nın 5/2 maddesinde sayılan şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür. Bu kapsamda aşağıda belirtilen sebepler doğrultusunda açık rızanız aranmaksızın kişisel verileriniz işlenmektedir.

 

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

 1. E) Kişisel Veri Sahiplerinin KVK Kanunu kapsamında Hakları Nelerdir?

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;

 • Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Belirtilen haklarınıza yönelik başvurularınızı web sitemizde yer alan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Kısıklı Mahallesi Cömert Sokak No: 5/6 Üsküdar/İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu sitetelekom@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Başvuru şekli ve içeriğine ilişkin detaylı bilgilere başvuru formundan erişebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

 

2010 senesinde, kurulan Site Telekom, özel ve kamu sektöründe birçok çağrı merkezi projesine imza atmıştır. Site Telekom CCS, Türkiye'nin en gelişmiş çağrı merkezi hizmet merkezlerinden birisine sahiptir. Sonuç odaklı, pratik ve etkili hizmetlerle pazarda hem kendisini hem de müşterilerini rakiplerinden farklı kılabilmektedir

 • 0216 505 00 26

 • 0216 505 00 26

 • info@sitetelekom.com.tr

 • Kısıklı Mah., Alemdağ Cad. & Cömert Sok. Aydın Güzel İş Merkezi. No:5 Üsküdar/İstanbul

 • Haftaiçi: 09:30 - 18:00
  Hafta Sonu: 10:00 - 16:00
  Pazar: Kapalı